V3.0 TEK HOCKEY SKATES

Recreational men’s hockey skates with felt tongue. Steel blade.

SIZES:

YTH: 6 to 13 JR: 1 to 5 SR: 6 to 12